Референтна листа

 • ЈПГ "УСЛУГА" Берово
 • ЈПГ “УСЛУГА” Берово
 • ЈПГ “Комунален Сервис” Валандово
 • ЈПГ “Комуналец” Гевгелија
 • ЈПГ “Стандарт” Дебар
 • ЈПГ “Боцава” Демир Капија
 • ЈПГ “Дојран-Полин” Дојран
 • ЈПГ “Комуналец” Кичево
 • ЈПГ “Водовод” Кичево
 • ЈПГ “Водовод” Куманово
 • ЈПГ “Самоков” Самоков
 • ЈПГ “Про Аква” РЕ Водовод Охрид
 • ЈПГ “Комуналец” Прилеп
 • ЈПГ “Прогрес” Радовиш
 • ЈПГ “Единство” Свети Николе
 • ЈПГ “Тетово” Тетово
 • ЈПГ “Исар” Штип
 • ЈПГ “Чашка” Општина Чашка
 • МЗ Габровци, Велес
 • МЗ Мамутчево, Велес
 • МЗ Таринци, Штип