Uji eshte vet jete - Elmo-Tehna!

I mirëpritur!

ELMO-TEHNA është formuar në vitin 1991 si ndërmarrje e specializuar për dozimin dhe matjen e sasisë së klorit në ujë, e më vonë edhe për përpunimin e ujrave të pijshëm, përpunimin e ujrave të zeza dhe ujit të pishinave për notim, ekologija e tëra për ujë. Deri në vitin 1993, ELMO-TEHNA ka qenë përfaqsuese gjenerale për disa firma nga kjo lëmi, e pastaj ELMO-TEHNA ka filluar me zhvillimin e vet dhe me prodhimtarin e saj.
Projekton, prodhon, monton dhe servison sistemet për dozimin e: klorit të gaztë, dioksidit të klorit, pompat elektromagnetike të dozimit, pompat dozuese pa rrymë elektrike, hipërklorinatorët-pikueset për dozimin e natriumhipërkloridit, UV-dezinfektimin, instrumenteve matëse dhe . kontrolluese, neutralizatorëve të klorit, filtrave të ujit, komplet sistemet e furnizimit me ujë, pishinave për notim, fontanave sistemeve ekologjike. (më shumë...)

Uji është një nga pesë elemente të jetës themelore.
Përgjegjësia jonë është që të kujdeseni për të dhe
për ta mbajtur atë të pastër.

Pse ELMO-TEHNA?

  • Fitoi Medaljen e Artë për cilësinë e
  • Cilësisë së dëshmuar nga një listë të gjatë të klientëve të kënaqur.
  • Mbrojtja e mjedisit: Produktet tona kontribuojnë për ruajtjen e ujit si një burim i paçmuar për një të ardhme më të mirë për planetin tonë.